Top

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van:
Tweedehandszadels

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van
een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak,
die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een
de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en
een de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij
gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het
aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door
de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen
zijn inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.
3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument,
naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen,
had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers
aanbod.

Artikel 5 Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter
beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden
opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument
zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen gebruiker en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen
kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de
vastgestelde condities heeft meegedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor
bezorging afzonderlijk te factureren.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft
gesteld.
7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven
levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd
echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij
overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
8. Wanneer gebruiker, na bestelling, goederen apart bij de leverancier moet bestellen, dan is
gebruiker afhankelijk van de leveringstermijn van deze leverancier. Hierop kan gebruiker geen invloed
uitoefenen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 6 Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren nieuwe zadels c.q. toebehoren voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
Op tweedehandszadels (gebruikte zadels) is geen garantie van toepassing. Bij
aanpassing van zadels geldt een garantie (bedenktijd) van 14 dagen. Tweedehands (gebruikte) zadels worden niet teruggenomen.
Bij nieuwe zadels geldt een nacontrole van 20 rij uren (dit in verband met het inrijden van de zadelkussens).
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd
voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 / 3 / 6 / 12 maanden na levering.
4. Gebruiker verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het
aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke
termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker
vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich
reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker
te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker,
de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de
zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze
niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is
gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het
in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de
hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 7 Monsters en modellen
1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat
gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als
wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is
voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval
binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is
overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te
worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak,
tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit
artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie 
of vervanging, inclusief administratie -, verzend – en voorrijkosten in rekening te brengen.
4. Indien in gevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en
betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan
geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals
door gebruiker aangegeven.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 10 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk
worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te
wijzen derden worden gebracht.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 11 Prijsverhoging
1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs
overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs
oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,
kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het
percentage van de verhoging, tenzij
– de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting
ingevolge de wet of
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 12 Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
2 . Indien betaling niet contant plaats vindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum,
op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd of de betaling zal
door middel van een eenmalige incasso van de bankrekening of girorekening van consument worden
afgeschreven.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in
verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke
rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en
de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
6. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
– De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond
bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument
onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een
geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.
Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.